Polityka prywatności rowerowego biura podróży Agata Ludwa„bajks”

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym te dane firm jest firma Agata Ludwa bajks w Poznaniu, NIP 9720814422.
  2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Przetwarzanie danych osobowych następuje po świadomej, dobrowolnej i wyraźnej zgodzie Użytkownika, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Żądaniem Użytkownika podjęcia przez Administratora działań mających doprowadzić do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych jest w szczególności dokonanie przez Użytkownika rezerwacji imprezy turystycznej w serwisie, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zawierającego dane osobowe Użytkownika.
  3. Niepodanie wymaganych przez Administratora danych osobowych skutkuje brakiem możliwości skorzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie.
  4. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane w celu:
   • wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz przedsięwzięcia czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Użytkownikiem,
   • promocji usług bajks, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,
   • kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy o świadczenie usług turystycznych, w szczególności w ramach postępowania reklamacyjnego.
  5. Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie rezerwacji imprezy turystycznej w Serwisie lub w toku korzystania z innej usług dostępnej w Serwisie (np. zapisu do newslettera).
  6. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom świadczącym na rzecz bajks usługi, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania tych usług. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora organom państwowym, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
  7. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat w celach związanych z realizacją umowy i dokumentacji firmy bajks.
 2. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu
   2. żądania od Administratora sprostowania dotyczących go danych osobowych,
   3. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych,
   4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących do danych osobowych
   5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
   6. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Osobowych.
 3. Cookies – pliki tzw ciasteczka nie są stosowane przez bajks
 4. Kontakt
 5. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności, prosimy kontaktować się mailowo biuro@bajks.pl